O nas

Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. po wieloletniej działalności związanej z produkcją oraz sprzedażą wyrobów ze szkła przeobraża się w nowoczesny wehikuł inwestycyjny o nazwie Angel Business Capital S.A.

Podstawowym celem naszej działalności jest wypracowanie zysku dla akcjonariuszy, do którego drogą jest rozważne inwestowanie w odpowiednie projekty, minimalizując przy tym koszty własne.

Działalność

Nowa strategia Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. na lata 2016-2020 zakłada zmianę dotychczasowej działalności związanej z produkcją oraz sprzedażą wyrobów ze szkła na inwestowania w spółki – w tym również spółki celowe stworzone dla danych projektów.
Podjęte kroki w celu rozpoczęcia realizacji nowej strategii:

 • wstrzymanie działalności związanej z produkcją oraz sprzedażą wyrobów ze szkła
 • zmiana siedziby Spółki na Warszawę
 • zmiana działalności Emitenta
 • zmiana nazwy firmy Spółki na Angel Business Capital S.A.
 • rozpoczęcie tworzenia powiązań kapitałowych
 • obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat z lat wcześniejszych
 • przeprowadzenie podwyższenia kapitału poprzez emisję z prawami poboru

Głównymi celami strategicznymi Spółki są:

 • wypracowanie zysku dla akcjonariuszy
 • wzrost kapitalizacji Spółki
 • wzrost wartości księgowej Spółki
 • uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z przeprowadzonych inwestycji

Posiadane doświadczenie przez Zarząd oraz podmioty kooperujące, pozwoli Spółce identyfikować szanse na zyski w wielu obszarach biznesowych oraz różnych branżach. Realizacja nowej strategii wiąże się z poszerzeniem portfolio Spółki o nowe inwestycje krótko- i długoterminowe. Każda z tych inwestycji będzie analizowana pod kątem wypracowania odpowiedniego zysku. Spółka w wyborze inwestycji będzie kierowała się jedną z wytycznych:

 1. Przewidywany stabilny wzrost wartości akcji/udziałów w okresie długotrwałym (do 10 lat) z nikłym ryzykiem.
 2. Przewidywany szybki wzrost wyceny z wyższym, lecz akceptowalnym ryzykiem.

Spółka zamierza inwestować w:

 • akcje i udziały spółek zarówno notowanych jak i nie notowanych na giełdach
 • projekty venture capital
 • przedsięwzięcia typu „start-up”
 • projekty wymagające restrukturyzacji kapitałowej, kosztowej oraz personalnej
 • jako priorytetowe inwestycje Spółka będzie traktowała spółki związane z branżą energetyczną

Sposób realizacji:

 • zebranie informacji na temat podmiotów/projektów (aktywów)
 • weryfikacja przez zarząd / zewnętrzne due diligence potencjalnej inwestycji
 • negocjacje
 • zakup
 • okres inkubacji (wzrost wartości)
 • poszukiwanie nabywców
 • sprzedaż

W celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego wszystkie potencjalne inwestycje będą poddawane przez Spółkę weryfikacji. W przypadkach o znacznej złożoności Spółka bierze pod uwagę współpracę z podmiotami, które świadczą usługi doradztwa finansowego z zakresu wyceny inwestycji i oceny ryzyka.

Spółka (bez niezbędnej konieczności) nie zamierza finansować rozwoju zakupionych inwestycji, ich dobór będzie odbywał się tak aby ich kapitałochłonność była zminimalizowana od strony Emitenta, aby mogły samodzielnie realizować rozwój- bądź na podstawie kredytów (bądź innych form dłużnych).

Kapitał na inwestycje Spółka zamierza pozyskać z emisji akcji, a także możliwości emisji obligacji czy pożyczek.