Nr 2/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. poniżej progu 5%

Nr 2/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. poniżej progu 5%

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Robert Ciupka o następującej treści: “Ja, Robert Ciupka _dalej: Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.__dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:

  1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. poniżej progu 5% w wyniku sprzedaży w dniu 04 lutego 2016 r. 624050 sztuk akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.. Transakcje sprzedaży były zawierane w alternatywnym systemie obrotu _NewConnect_ na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych.
  2. Przed sprzedażą Zawiadamiający posiadał 636358 sztuk akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. stanowiących 14,17% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów.
  3. Po dokonaniu zbycia Zawiadamiający posiada 12308 sztuk akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A., stanowiących 0,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz stanowiących 0,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
  4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”
/ ESPI