Nr 4/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła SA w dniu 19 lutego 2016 roku

Nr 4/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła SA w dniu 19 lutego 2016 roku

Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła SA dnia 19 lutego 2016 roku, posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. Robert Ciupka – 629360 akcji, 629360 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 19 lutego 2016 roku – 100,00 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 14,02 %.
/ ESPI