Nr 6/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.

Nr 6/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.

“Zawiadomienie
Przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu

Luna Capital LLC z siedzibą w Delaware _dalej: Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.__dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:

  1. Powzięciu dnia 2 marca informacji o rejestracji przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Makora Krosnienska Huta Szkła S.A. akcji serii D
  2. Przed rejestracją Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki Makora Krosnienska Huta Szkła S.A.
  3. Po dokonaniu rejestracji Zawiadamiający posiada 1.000.000 sztuk akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A., stanowiących 12,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz stanowiących 12,73% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
  4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A..
  5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”
/ ESPI