Raport Bieżący nr 11/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

Raport Bieżący nr 11/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

Zarząd Makora Krosnienska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 02 lutego 2016 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Makora Krosnienska Huta Szkła S.A. o kwotę 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset), w wyniku emisji 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii D,

W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Makora Krosnienska Huta Szkła S.A. wynosi obecnie 7.857.500 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na 7.857.500 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI