Raport Bieżący nr 1/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 1/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12.01.2016 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki żądania akcjonariusza, Roberta Ciupka, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść otrzymanego żądania zwołania NWZ zawarto w załączeniu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie w ustawowych terminach, wszelkie czynności formalne i prawne zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy podjęcia przedmiotowych uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

skan_str_3-2

skan_str_1-0

skan_str_2-1

/ Bieżące EBI