Raport Bieżący nr 21/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Rejestracja praw poboru akcji serii E w KDPW

Raport Bieżący nr 21/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Rejestracja praw poboru akcji serii E w KDPW

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła („Spółka”, „Emitent”) S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 399/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 7.857.500 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 17 maja 2016 r., dla których dniem prawa poboru jest 21 czerwca 2016 r., oraz oznaczyć je kodem PLMRKHS00029, z zastrzeżeniem, że w razie nie nastąpienia przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki. Uchwała KDPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI