Raport Bieżący nr 2/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 2/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej: „Spółka”) w związku z żądaniem z dnia 12 stycznia 2016 roku akcjonariusza Roberta Ciupka reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 19 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 32 w Toruniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

Makora_190216_formularz_pelnomocnictwa-0

Makora_190216_ogloszenie_WZA-1

Makora_190216_projekty_uchwal-2

Makora_190216_Proponowane_zmiany_Statutu_Spolki-3

/ Bieżące EBI