Raport Bieżący nr 4/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany z Emitentem

Raport Bieżący nr 4/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany z Emitentem

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (Emitent) informuje, iż spółka powiązana – Torus Investment Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Emitent posiada 49,5% (raport EBI 12/2015) podpisała dnia 01 lutego 2016 umowę na znalezienie oraz wstępne rozpoznanie lokalizacji umożliwiającej realizację inwestycji Małej (mikro) Elektrowni Wodnej o mocy 300-800 kW, gdzie koszt inwestycji pod klucz nie może przekraczać 32.000 zł/kW. W umowie są również zapisy umożliwiające wykonania przez zleceniobiorcę inwestycji pod klucz, po zaakceptowaniu jej przez Torus Investment Sp. z o.o.. W przypadku zatwierdzenia lokalizacji oraz wyceny realizacji inwestycji wykonawcza umowa będzie na kwotę nie przekraczającą 25.600.000 zł.

Informacja ta zdaniem Zarządu Emitenta jest istotna oraz dobrze rokującą dla rozwoju grupy kapitałowej, która jest tworzona przy udziale Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI