Raport Bieżący nr 6/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany z Emitentem

Raport Bieżący nr 6/2016 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SA Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany z Emitentem

Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (Emitent) informuje, iż spółka powiązana – Torus Investment Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Emitent posiada 49,5% podpisała umowę realizacji pod klucz elektrowni wodnej o szacowanej mocy 450kW. Koszt realizacji nie może przekroczyć 14.400.000 zł netto. Zgodnie z harmonogramem rozruch ma nastąpić nie później niż 21 grudnia 2018 roku.

Informacja ta zdaniem Zarządu Emitenta jest istotna oraz dobrze rokującą dla rozwoju grupy kapitałowej, która jest tworzona przy udziale Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

/ Bieżące EBI