Kategoria: Bieżące EBI

20

Sie2016
Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. uzupełnia raport bieżący EBI 17/2016 o życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Filipa Dopierała. § 3 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” Więcej na: http://biznes.pap.pl i ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, iż w dniu 5.07.2016 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Grzegorza Leszczyńskiego (datowane na 04.07.2016 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 04.07.2016 roku. Jako powód rezygnacji zostały podane przyczyny osobiste. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła („Spółka”, „Emitent”) S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 399/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 7.857.500 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, że dnia 17 czerwca 2016 roku otrzymał informację o obustronnym podpisaniu umowy o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy w zakresie wprowadzenia emisji akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości sprostowanie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła SA z siedzibą w Tarnowcu (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej: Pana Filipa Dopierała Pana Grzegorza Leszczyńskiego Pana Patryka Szubert Pana Cezarego Graul Pana Jakuba Klomfas Wybór związany jest z wygaśnięciem mandatów członków rady nadzorczej trzyletniej, wspólnej kadencji z dniem ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Spółka Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 17 maja 2016 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 24 w Toruniu. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2015. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2016), termin publikacji raportu okresowego za rok 2015 wyznaczony był na ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin

20

Sie2016
Zarząd Makora Krosnienska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 02 lutego 2016 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Makora Krosnienska Huta Szkła S.A. o kwotę 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt ... Czytaj więcej
20 sierpnia 2016abcsa-admin