Dobre praktyki

Lp. ZASADA TAK/NIE

/NIE

DOTYCZY

KOMENTARZ
1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych

technologii, zapewniających szybkość,

bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej

tak Z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.
2 Efektywny dostęp do informacji

niezbędnych dla oceny sytuacji i

perspektyw spółki oraz sposobu jej

funkcjonowania.

tak W tym celu Spółka prowadzi

aktualną stronę internetową

www.makora.com oraz zamieszcza istotne informacje w systemach EBI oraz ESPI.

3 Korporacyjna strona internetowa- zakres

udostępnionych informacji:

   
3.1 podstawowe informacje o spółce i jej

działalności

tak Strona internetowa Spółki znajduje się pod adresem www.makora.com i

zawiera wszystkie wskazane

wymogami informacje.

3.2 opis, rodzaj działalności, z której

emitent uzyskuje najwięcej przychodów

tak Informacje na temat działalności

Spółki znajdują się na podstronie

Relacje inwestorskie w zakładce

Spółka.

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku tak Opis rynku, na którym działa

Emitent oraz jego pozycja na nim

zawarte są w Dokumencie

Informacyjnym znajdującym się na podstronie Relacje Inwestorskie w zakładce Dokument Informacyjny.

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki tak Życiorysy członków Zarządu

Emitenta znaleźć można na

podstronie Relacje Inwestorskie

w zakładce Zarząd.

3.5 informacje o powiązaniach członków

RN z akcjonariuszem >5% głosów na

WZ

nie  
3.6 dokumenty korporacyjne spółki tak Dokument korporacyjny Spółki w

postaci Statutu znajduje się na

podstronie Relacje Inwestorskie w

zakładce Dokumenty korporacyjne.

3.7 zarys planów strategicznych spółki tak Informacje na temat strategii

emitenta znajdują się w Dokumencie Informacyjnym umieszczonym na podstronie Relacje Inwestorskie w

zakładce Dokument Informacyjny.

3.8 prognozy wyników finansowych na

bieżący rok obrotowy

nie Spółka nie publikowała prognoz

finansowych na bieżący rok

obrotowy.

3.9 struktura akcjonariatu tak Informacje na temat struktury

akcjonariatu Spółki znajdują się na podstronie Relacje inwestorskie w zakładce Akcjonariat.

3.10 dane oraz kontakt do osoby

odpowiedzialnej za relacje inwestorskie

tak Informacje teleadresowe Emitenta

znajdują się na podstronie Relacje inwestorskie w zakładce Kontakt.

3.12 opublikowane raporty bieżące i

okresowe

tak Uszeregowane w sposób

chronologiczny raporty okresowe i bieżące Spółki znajdują się na

podstronie Relacje inwestorskie w zakładce Raporty bieżące i Raporty Okresowe.

3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami

oraz konferencji prasowych

tak Informacje dotyczące wskazanych

wydarzeń zawarte są w

odpowiadających im zakładkach na podstronie Relacje inwestorskie.

3.14 informacje na temat zdarzeń

korporacyjnych, takich jak wypłata

dywidendy, oraz innych zdarzeń

skutkujących nabyciem lub

ograniczeniem praw po stronie

akcjonariusza, z uwzględnieniem

terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie

umożliwiającym podjęcie przez

inwestorów decyzji inwestycyjnych

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło.

3.16 pytania akcjonariuszy dot. spraw

objętych porządkiem obrad WZ

tak Informacje teleadresowe Emitenta

znajdują się na podstronie Relacje inwestorskie w zakładce Kontakt.

3.17 informacje na temat powodów

odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło.

3.18 informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło

3.19 informacje na temat Autoryzowanego

Doradcy

tak Pełna informacja w tym zakresie

znajduje się na podstronie Relacje inwestorskie w zakładce Kontakt dla inwestorów. Od 1 czerwca 2012 roku Spółka nie posiada Autoryzowanego Doradcy.

3.20 informacje na temat Animatora akcji

emitenta

nie Na stronie Emitenta nie znajduje się informacja o podmiocie, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta.
3.21 dokument informacyjny (prospekt

emisyjny)

tak Emitent w zakładce Dokument

informacyjny opublikował

Dokument na podstawie którego

wprowadzono do obrotu akcje serii A i B.

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami

obowiązującymi emitenta.

tak W chwili obecnej Emitent prowadzi stronę internetową w języku polskim. Publikowane przez Spółkę raporty i pozostałe dane także spełniają wskazane wymogi.
5 Wykorzystanie sekcji relacji

inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa

nie Na stronie internetowej

www.gpwinfostrefa.pl dostępne są podstawowe informacje o Spółce.

6 Utrzymywanie kontaktów z

przedstawicielami AD

nie Od 1 czerwca 2012

roku Spółka nie posiada

Autoryzowanego Doradcy

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma

istotne znaczenie dla wykonywania

przez Autoryzowanego Doradcę swoich

obowiązków, Emitent niezwłocznie

powiadamia o tym fakcie

Autoryzowanego Doradcę.

Nie dotyczy Od 1 czerwca 2012

roku Spółka nie posiada

Autoryzowanego Doradcy

8 Zapewnienie dostępu AD do

dokumentów i niezbędnych informacji.

tak Autoryzowany Doradca posiadał

dostęp do dokumentów niezbędnych

dla prawidłowego

wypełniania jego roli.

9 Zakres treściowy raportu rocznego tak Zgodny z wymogami

obowiązującymi na rynku

NewConnect

10 Uczestnictwo członków zarządu i rady

nadzorczej w obradach WZ

tak W obradach WZA mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.
11 Przynajmniej 2 razy w roku Emitent,

przy współpracy Autoryzowanego

Doradcy, powinien organizować

publicznie dostępne spotkanie z

inwestorami, analitykami i mediami.

nie Emitent nie widzi potrzeby organizowania dodatkowych spotkań
12 Informacje zawarte w uchwale w

sprawie emisji akcji z prawem poboru

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło.

13 Uchwały walnego zgromadzenia

powinny zapewnić zachowanie

niezbędnego odstępu czasowego

pomiędzy decyzjami powodującymi

określone zdarzenia korporacyjne a

datami, w których ustalane są prawa

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych

tak Podejmowane przez WZA uchwały zapewniają zachowanie niezbędnych odstępów czasu, co wiąże się z polityką poszanowania praw przysługujących Akcjonariuszom.
13a W przypadku otrzymania przez zarząd

emitenta od akcjonariusza

posiadającego co najmniej połowę

kapitału zakładowego lub co najmniej

połowę ogółu głosów w spółce,

informacji o zwołaniu przez niego

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma

zastosowanie również w przypadku

upoważnienia przez sąd rejestrowy

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło.

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy

oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym

przypadku nie dłuższy niż 15 dni

roboczych. Ustalenie dłuższego okresu

pomiędzy tymi terminami wymaga

szczegółowego uzasadnienia.

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło.

15 Uchwała walnego zgromadzenia w

sprawie wypłaty dywidendy

warunkowej może zawierać tylko takie

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie

zdarzenie nie wystąpiło.

16 Raporty miesięczne. nie Spółka nie publikuje raportów

miesięcznych. W opinii Emitenta wszystkie niezbędne informacje przekazywane są w rozszerzonych raportach okresowych oraz raportach

bieżących Spółki.

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

(„Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym

systemie obrotu na rynku

NewConnect”) emitent powinien

niezwłocznie opublikować, w trybie

właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Nie dotyczy Opisane w niniejszym punkcie