Dokumenty korporacyjne

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tarnowcu
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma Spółki brzmi: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Tarnowiec, gmina Tarnowiec (38-204).
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja szkła gospodarczego PKD 23.13.Z,

2. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne PKD 23.19.Z,

3. Produkcja sprzętu instalacyjnego PKD 27.33.Z,

4. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.40.Z,

5. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z,

6. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.42.Z,

7. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,

8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.19.Z,

9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
10. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa PKD 46.7,

11. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A,

12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.857.500,00 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,

c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,

d) 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek

handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 3a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowy podwyższony o kwotę nie większą niż 800.000 (osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego

Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2011r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Serii A.

4. Termin wykonania prawa od objęcia akcji serii C wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku).

5. Akcje serii C obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości.

§ 3b

1. W terminie do dnia 02.04.2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.367.500,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej jednogłośnie, akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,

2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.

3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

6. Członkowie Zarządu mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.

§ 8

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 9

1. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA Spółka Akcyjna („RADA”) jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej pod firmą: MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 11

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

 wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej nadania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;

 powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 zawieranie umów z członkami Zarządu;
 reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
 ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;

 zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;

 delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;

 uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;

 zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;

 zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.

3. Posiedzenia Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.

7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2

(jedną drugą) ogółu głosów w Spółce.

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

 wszelkie postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

 zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
 rozwiązanie Spółki,
 uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

 uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.

2. Do nabycia , zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka tworzy:

a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 20

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku a dany rok obrotowy.

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie , jednak część kapitału zapasowego – w

wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.

§ 21

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na :
1. pokrycie strat za lata ubiegłe,

2. dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
3. inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

3. Zarząd może wypłacić zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.