Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach
INC S.A. 1 575 000 20,04% 1 575 000 20,04%
Luna Capital LLC 1 000 000 12,73% 1 000 000 12,73%
Torus Investment Sp. z o.o. 2 000 000 25,45% 2 000 000 25,45%
Pozostali 3 282 500 41,78% 3 282 500 41,78%
Łącznie 7 857 500 100,00% 7 857 500 100,00%